งบทดลองประจำปีงบประมาณ

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

banner GFmis

ปีงบประมาณ 2560

เดือน กันยายน    

                - รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน (GFMIS)

                 - รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน(Manual)

                - รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ

                - รายละเอียดเงินฝากกระแสรายวันในงบประมาณ

                - รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ

                - รายละเอียดเงินฝากกระแสรายวันนอกงบประมาณ 

                - รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง

                - รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

                - รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561

เดือน ตุลาคม 

เดือน พฤศจิกายน

new iconเดือน ธันวาคม

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.