เนื้อหา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

1. ข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ

2. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (4ชุดข้อมูลกลาง ข้าว,ท่องเที่ยว,ผู้สูงอายุ,ขยะ)

3. ข้อมูลประเด็นที่น่าสนใจของพื้นที่ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12

4. ฐานข้อมูลจังหวัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ 68 ฐานข้อมูล 27 ตัวชี้วัด

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.