ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการ ใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1 / 2559 โดยเรื่องเพื่อทราบ คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ 4580/2556 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี หัวหน้าหน่วยงานราชการ , ข้าราชการ ,พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.