เนื้อหา

ชุดข้อมูลกลาง

 

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560

    

01-01-01 02-01-01 200010

03-01-01

04-01-01
01-01-01 02-01-01 400000 03-01-01 04-01-01
01-01-01 02-01-01 30000 03-01-01 04-01-01
01-01-01 02-01-01 102222 03-01-01 04-01-01

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.