เนื้อหา

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์

 

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ตามประเด็นยุทธศาสตร์

 Mis smprakan_0001_

 Mis smprakan_0002_

Mis smprakan_0003_

Mis smprakan_0004_

Mis smprakan_0005_

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.