ร่วมงานวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 ร่วมงานวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นางอรธัญญา  หุ่นดี สถิตจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในวันระลึกมหาจักกรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ

6460

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.