ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีสถิติจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุม

5460


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.