ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีสถิติจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุม

5460


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.