ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560

sm com_02_renamed

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.