โครงการกีฬาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานโครงการกีฬาสัมพันธ์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการ และลานวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบางปู โดยมีข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และการสร้างน้ำใจนักกีฬาร่วมกัน

sport 17-05-60_renamed

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.