ร่วมเปิดงานฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตลาด จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในสังคม

2

444

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.