ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะทำการกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของท่านนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการประมวลผล ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ไปแล้ว ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

3

4

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.