ประชุมชี้แจ้งโครงการสำรวจขัอมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมชี้แจ้งโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ (บุคลากรทางการศึกษา) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.กศน. จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าว สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ได้รับความร่วมมือกับ กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ในการเดินสำรวจแบบสอบถามผู้มีรายได้น้อยในจังหวัด

sm 19072560

sm 019072560

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.