ประชุมชี้แจ้งโครงการสำรวจขัอมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ

            ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการได้จัดประชุมชี้แจ้งโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ (นักเรียนนักศึกษา) โดยแบ่งการประชุมเป็นแต่ละอำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 6 อำเภอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานแจงดับ ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

sm 119072560

sm 219072560

sm 3192560

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.