ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 5

            เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สถิติจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมคณะทำการกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของท่านนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการประมวลผล ครั้งที่ 5

sp002

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.