ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สถิติจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

sp001

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.