อบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power BI

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power BI
ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2560  ณ ห้องอบรม 2 สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

IMG 8535

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.