อบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power BI

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power BI
ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2560  ณ ห้องอบรม 2 สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

IMG 8535

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.