อบรมโครงการฝึกหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2และรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นางสาวทิพย์วรรณ ดิษฐสาย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 
และนางสาวกุลธิดา นครเขตต์ เจ้าพนักงานสถิปฏิบัติงาน 
เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 
ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

IMG 8536

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.