ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ 

นางอรธัญญา  หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปรการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิชาการสถิติชำนาญการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการในการนำเสนอโครงการของหน่วยงาน จำนวน 10 โครงการ  เพื่อให้คณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณากลั้นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในพื้นที่

IMG20171116103619

IMG20171116101855

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.