สถิติฯ พัฒนาฐานข้อมูลน้ำของประเทศ

“เปิดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้้าทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้้า (โครงการระยะที่ 1)”

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม “เปิดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้้าทั่วประเทศ จ้านวน 25 ลุ่มน้้า (โครงการระยะที่ 1)” โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย สถิติจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ องค์กรด้านนโยบาย สถาบันการศึกษาสมาคมองค์กรต่างๆ และบริษัทที่ดำเนินการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการฯ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

1 renamed

11 renamed

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.