การเตรียมความพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยนางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และ
นางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในแผนการดำเนินโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนใน 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ (โครงการระยะที่ 1 ) และโครงการอื่นๆ 
ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป

 

24177150 157481508197290_7010530015337187405_n

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.