เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักวิชาการระดับกลาง รุ่นที่ ๔

 

นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักวิชาการระดับกลาง
รุ่นที่ ๔ ให้แก่ข้าราชการระดับอาวุโส ชำนาญการ และชำนาญการที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
โดยมีนายภุชพงศ์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอบรม ๔ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

24301269 158308191447955_101409574119639553_n

24300928 158308201447954_1307452197421670900_n

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.