ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 4/2561

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 4/2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น .ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยนางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ครั้งที่ 3/2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น .ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยนางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ
และคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC)

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC)

 

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
มอบหมายให้นางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC)
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

<... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561

 

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
มอบหมายให้ นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรว... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
มอบหมายให้ นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจั... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 4/2561

  ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุ

 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ครั้งที่ 3/2561

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัง

 • ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC)

  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอา

 • การประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561

  การประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประ

 • การประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561

  การประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกจัง

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.