เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
และนางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดสมุทรปราการ
ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

 

25158254 161154994496608_4787644505455818591_n

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.