เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวามคม 2560 เวลา 13.30 น.นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
สถิ
ติและวางแผน 
พร้อมด้วย นางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณก
ารบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

 

25446142 162201084391999_4055738363924112884_n

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.