เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เกี่ยวกับประเด็น 4+6 คำถาม นายกรัฐมนตรี

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
สถิ
ติและวางแผน
พร้อมด้วยนางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแล
ะคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและ
การแสดงความคิด
เห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับประเด็น 4+6 คำถาม
ของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

25396169 162174647727976_6128266170707830658_n

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.