การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

                เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 นางอรธัญญา  หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ดำเนินการจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในแผนการดำเนินโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนใน 
25 ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศ (โครงการระยะที่ 1) และโครงการอื่นๆ ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี ชั้น 3 ตำบล บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

26610734 1092807364203677_1033798654_o

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.