โครงการ "การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด"

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับรายงานสถิติ สถิติการเกษตร สถิติอุตสาหกรรม ฯลฯ และข้อมูลสถิติจากการสำมะโน/สำรวจ ให้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกรจก (องค์การมหาชน) เพื่อนำไปจัดทำโครงการ "การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด" จังหวัดสมุทรปราการ

20180116 180130_0008

20180116 180130_0010

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.