ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ 4 ด้าน ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

               เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นางอรธัญญา  หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจ 4 ด้าน (Cluster) เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พ.ศ. 2562-2564 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด มีวิสัยทัศน์ ดังนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาระดับประเทศ ท่่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ในการประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดทำแผนและสนับสนุนข้อมูลสถิติประชากรศาสตร์  สถิติแรงงาน สถิติเศรษฐกิจบัญชีประชาชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการในการร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

030125611

030125612


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.