การถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

วันที่ 3 มกราคม 2561 นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติพร้อมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

vdo1

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.