เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจ 4 ด้าน (Cluster)

 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
มอบหมายให้ นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการภารกิจ 4 ด้าน (Cluster) เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พ.ศ. 2562-2564 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
โดยยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด มีวิสัยทัศน์ ดังนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน
บริการธุรกิจและการพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ
และการศึกษาระดับประเทศ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ในการประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดทำแผนและสนับสนุนข้อมูลสถิติประชากรศาสตร์
สถิติแรงงาน สถิติเศรษฐกิจบัญชีประชาชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
ในการร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

27368882 742002056005145_30372459930117835_o

27164682 742002059338478_3154789714671566832_o


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.