การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561

 

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดโดยขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
เพื่อไปดำเนินโครงการสำรอง (Y2) และโครงการต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ ของจังหวัดสมุทรปราการ

27072727 216709012224230_4342818827669190880_n

27545726 216709172224214_6144932863275512060_n

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.