ออกบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ได้ลงพื้นที่จัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในแผนการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่ 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 
และโครงการอื่นๆ ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

s80203 0002

s180203 0008

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.