ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ครั้งที่ 3/2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น .ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยนางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ
และคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2561
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

timeline 25610517_103035

timeline 25610517_103243

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.