ประชุมวางแผนโครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ภายใต้โครงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ ๑ การสร้างการรับรูในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานให้แก่ประชาชน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่๕ บ้านเสาธง ซอยเทศบาลบางปู ๑๑๘ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยได้วางแผนให้ข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อม และรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์แก่เยาวชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.