การอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) สร้างทักษะดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และบุคลากรของของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างการรับรู้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล พื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 35 คน ในพื้นที่ติดตั้งเน้ตประชารัฐ โครงการ "1 กิจกรรม 1 จังหวัด" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนคลองเสาธง ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.