ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประชุมโครงการ "1 กิจกรรม 1 จังหวัด" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนคลองเสาธง ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานในส่วนที่ทำได้ดีแล้วตามวัตถุประสงค์และในส่วนของอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นการวางแผนงานในการดำเนินงานครั้งต่อไปในการจัดอบรมให้ความรู้ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นในลำดับต่อไป

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.