โครงสร้างและอัตรากำลัง

 โครงสร้างอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ


h

ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล

สถิติจังหวัดสมุทรปราการ

mari                                                                                    sungchai

                         นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ                                                                                    นายสิงค์ชัย  ปฐมวานิช              

                  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน                                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

                           tree                           oum                            img010

                        นางสาวพลอยปภัส  ไชยยานนท์                        นางสาวทิพย์วรรณ  ดิษฐสาย                        นางสาวกลมพรรณ  ปรุงสุข            
                           นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ                              เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                           เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.