โครงสร้างและอัตรากำลัง

 โครงสร้างอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ


H OORTUNYA

นางอรธัญญา  หุ่นดี

สถิติจังหวัดสมุทรปราการ

mari                                                                                    sungchai

                         นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ                                                                                  นายสิงค์ชัย  ปฐมวานิช              

                  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน                                                                       ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

                           tree                           oum                            IMG 8766

                        นางสาวพลอยปภัส  ไชยยานนท์                        นางสาวทิพย์วรรณ  ดิษฐสาย                        นางสาวกุลธิดา  นครเขตต์               
                           นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ                              เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                         เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.