สารสถิติ

 

1. สารสถิติ เดือน ตุลาคม 2562  

2. สารสถิติ เดือน พฤศจิกายน 2562   

3. สารสถิติ เดือน ธันวาคม 2562

4. สารสถิติ เดือน มกราคม 2563

5. สารสถิติ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

6. สารสถิติ เดือน มีนาคม 2563

7. สารสถิติ เดือน เมษายน 2563 

8. สารสถิติ เดือน พฤษภาคม 2563

9. สารสถิติ เดือน มิถุนายน 2563

10. สารสถิติ เดือน กรกฎาคม 2563

11. สารสถิติ เดือน สิงหาคม 2563

12. สารสถิติ เดือน กันยายน 2563

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

            7                                                                                                                                

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.