covid Uni

 • ประชุมผู้ใหญบ้านอำเภอบางบ่อประจำเดือนกันยายน2563

  ประชุมผู้ใหญบ้านอำเภอบางบ่อประจำเดือนกันยายน2563

 • ประชุมผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางพลีของเดือนกันยายน2563

  ประชุมผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางพลีของเดือนกันยายน2563

 • ประชุมผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางเสาธงของเดือนกันยายยน 2563

  ประชุมผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางเสาธงของเดือนกันยายยน 2563

 • ประชุมอำเภอเมืองกันยายน2563

  ประชุมอำเภอเมืองกันยายน2563

 • ประชุมอำเภอพรสมุทรเจดีย์เดือนกันยายน2563

  ประชุมอำเภอพรสมุทรเจดีย์เดือนกันยายน2563

 • ประชุมผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระประแดงเดือนกันยายน63

  ประชุมผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระประแดงเดือนกันยายน63

Previous
Next

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

...วิสัยทัศน์...

"เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ"


...พันธกิจ...

1.จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเทศ

2.บริการข้อมูลสถิต... อ่านเพิ่มเติม...

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

 

                     


อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าท... อ่านเพิ่มเติม...

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3

ถนนสุขุมวิท  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. 02-3232110 ต่อ 11-15 โทรสาร 02-3232110 ต่อ 13-14

อ่านเพิ่มเติม...

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548

1.  คำรับรองระหว่าง
ชื่อ  นายไกรสร   พรสุธี      ตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ผู้รับคำรับรอง    และ
ชื่อ  นายสือ       ล้ออุทัย    เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ... อ่านเพิ่มเติม...

พระราชบัญญัติสถิติ

 

พระราชบัญญัติ
สถิติ
พ.ศ. ๒๕๕๐

------------------------

ภูมิพลอดุลย เดช
ให้ไว้ ณ วันที่  ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศ ว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย สถิติ

จึงทรงพระกร... อ่านเพิ่มเติม...

 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 • โครงสร้างและอัตรากำลัง

  โครงสร้างและอัตรากำลัง

 • ที่ตั้งสำนักงาน

  ที่ตั้งสำนักงาน

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 • พระราชบัญญัติสถิติ

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.