แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจเดือนตุลาคม เขียนโดย admin 11
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 57
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 38
ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 49
การอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) สร้างทักษะดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 70
ประชุมวางแผนโครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 58
การประชุมคณะกรรมการศูนย์การต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 15
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 19
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 24
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ จุดนำร่อง (Kick off) เขียนโดย admin 28

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.