แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 12
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 9
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 37
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เขียนโดย admin 18
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 18
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 29
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1 โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำบางประกง เขียนโดย admin 42
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 26
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลือนที่) ครั้งที่3/2561 ณ วัดบางด้วนนอก หมู่ที่6 ตำบลบางด้วนนอก อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 27
เข้าร่วมประชุมรายการสื่อมวลชนท้องถิ่นพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 29

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.