แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จัดบูธประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 11
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 8
จัดบูธประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 11
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 11
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 15
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 12
การสัมมนาผู้แทนเครือข่าย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 14
ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 13
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 11
จัดทำพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 11

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.