แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 13
ประชุมโครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เขียนโดย admin 18
ประชุมรายการสื่อมวลชนท้องถิ่นพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 17
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 15
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขียนโดย admin 16
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 20
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 17
อบรม KPI เขียนโดย admin 18
พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ปี 2561 เขียนโดย admin 20
อบรมด้านการปฏิบัติงานการลงพื้นที่โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 17

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.