แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 33
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง "BIG DATA ระดับจังหวัด" เขียนโดย admin 35
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เขียนโดย admin 22
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 65
ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 37
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ ระยะที่ 1 เขียนโดย admin 42
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 31
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 48
ประชุมรายการสื่อมวลชนท้องถิ่น พบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561 เขียนโดย admin 49
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 27

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.