แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 29
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC) เขียนโดย admin 27
การประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 29
การประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 38
โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเมืองและชุมชน เขียนโดย admin 33
การประชุมขั้นตอนการดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) เขียนโดย admin 34
ถ่ายทอดความรู้ “การออกแบบอินโฟกราฟิก” เขียนโดย admin 37
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 28
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) “สมุทรปราการใสสะอาดสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริต” ปี 2561 เขียนโดย admin 28
จัดบูธประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 37

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.