แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ณ ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิสมุทรปราการ เขียนโดย admin 68
อบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่ เขียนโดย admin 58
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 60
ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 เขียนโดย admin 63
ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 52
ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 เขียนโดย admin 66
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา เขียนโดย admin 69
ประชุมชี้แจ้งโครงการสำรวจขัอมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 132
ประชุมชี้แจ้งโครงการสำรวจขัอมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 65
ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 68

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.