แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมอบรม "การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” เขียนโดย admin 21
เข้าร่วมประชุม Video Conference ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 26
เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 24
จัดบูธประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 29
เข้าร่วมการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 22
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 28
เข้าร่วมประชุมวิดีทัศน์ทางไกล การชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ เขียนโดย admin 31
สถิติจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 33
เข้าร่วมสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เขียนโดย admin 27
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย admin 23

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.