แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 32
จัดบูธประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 33
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 31
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 35
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย admin 33
การสัมมนาผู้แทนเครือข่าย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 32
ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 36
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 32
จัดทำพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 28
ประชุมโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 30

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.