แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 64
เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานและชุดความรู้ ภายใต้กรอบการดำเนินการ 10 เรื่อง ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 72
การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) เขียนโดย admin 68
เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) เขียนโดย admin 60
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ เขียนโดย admin 61
ร่วมการสัมมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) เขียนโดย admin 51
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ครั้งที่ 7 เขียนโดย admin 58
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ครั้งที่ 6 เขียนโดย admin 52
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 59
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ครั้งที่ 5 เขียนโดย admin 55

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110, 0-2-323-2111  สถิติจังหวัด ต่อ 12 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 13 ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 14
ธุรการ ต่อ 11 การเงิน ต่อ 16  โทรสาร ต่อ 15 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.