แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิก เขียนโดย admin 38
การอบรมด้านการปฏิบัติงานการลงพื้นที่โครงการต่าง ๆ ในเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 36
การประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย admin 45
จัดบูธประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 39
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า” และใน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 45
การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 53
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 37
เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 36
เข้าร่วมประชุมรายการสื่อมลชนท้องถิ่น พบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 59
เข้าร่วมอบรม "การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” เขียนโดย admin 33

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-2110  โทรสาร 0-2323-2111
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.