การจัดซื้อจัดจ้าง

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560


 

 รายงานการจัดซื้ดจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ

      2563              2564             

เดือน ตุลาคม           เดือน  ตุลาคม                                

เดือน พฤศจิกายน     เดือน พฤศจิกายน                         

เดือน ธันวาคม         เดือน  ธันวาคม                             

เดือน มกราคม         เดือน  มกราคม                                

เดือน กุมภาพันธ์       เดือน  กุมภาพันธ์                     

เดือน มีนาคม         เดือน  มีนาคม                               

เดือน เมษายน        เดือน  เมษายน                        

เดือน พฤษภาคม     เดือน  พฤษภาคม              

เดือน มิถุนายน       เดือน  มิถุนายน                                 

เดือน กรกฎาคม      เดือน  กรกฎาคม                 

เดือน สิงหาคม       เดือน  สิงหาคม               

เดือน กันยายน       เดือน  กันยายน                         

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.