ฐานข้อมูลจังหวัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ 68 ฐานข้อมูล (27 ตัวชี้วัด)

การเติบโตทางเศรษฐกิจ แบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth)

1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นของความยากจน   Metadata 1

2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini Coefficient)  Metadata 2

3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%)  Metadata 3

4. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน (%) Metadata 4

5. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 - 59 ปี  Metadata 5

6. อัตราเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวะศึกษา (%)  Metadata 6

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

(Growth & Competitiveness)

7. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด (%)  Metadata 7

8. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%) Metadata 8

9. อัตราการว่างงาน (%)  Metadata 9

10. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (%)  Metadata 10

11. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (%)  Metadata 11

12. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)  Metadata 12

การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(Green Growth)

13. อัตราการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ในจังหวัด   Metadata 13

14. สัดส่วนริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (%)   Metadata 14

15. สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน)  Metadata 15

16. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง/คน)   Metadata 16

17. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง/ล้านบาท)  Metadata 17

18. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุสาหกรรมต่อ GPP   Metadata 18

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ

(Government Efficiency)

19. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา (%)   Metadata 19

20. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต   Metadata 20 

21. สัดส่วนประชากรต่อจำนวนแพทย์ (คน/แพทย์)   Metadata 21

22. ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%) Metadata 22

23. ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (%)   Metadata 23

24. สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน   Metadata 24

ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์

25. รายได้จากการ่องเที่ยว    Metadata 25

26. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด    Metadata 26

27. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน    Metadata 27

 


 สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.