เอกสารรายงาน

Banner Idustrial_2560 baner indas_Samut_Prakan_2560
สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 

สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 พื้นฐาน

baner report_2560 baner report_2561 baner report_2562
รายงานสถิติ 2560

รายงานสถิติ 2561

รายงานสถิติ 2562

 

banner SSS_2560
รายงาน ศสศ. 2560

รายงาน ศสศ. 2561

รายงาน ศสศ. 2562
baner raber_1_2562__150 baner raber_1_2562__150 baner raber_1_2562__150 baner raber_1_2562__150

รายงาน สรง. ไตรมาส 1 2562

(มกราคม - มีนาคม)

รายงาน สรง. ไตรมาส 2 2562

(เมษายน - มิถุนายน)

รายงาน สรง. ไตรมาส 3 2562

(กรกฏาคม - กันยายน)

รายงาน สรง. ไตรมาส 4 2562

(ตุลาคม - ธันวาคม)

 

 

                 

ศูนย์ข้อมูลจังหวัด

Green bottom1. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ                                     หมายเหตุ :  Green bottom ส่งข้อมูลแล้ว

red bottom2. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ                                                                  red bottom ยังไม่ได้ส่งข้อมูล

Green bottom3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

red bottom4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

red bottom5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom6. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom7. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom9. โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom10. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom11. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

red bottom12. สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom13. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom14. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom15. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom16. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom17. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom18. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom19. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom20. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom21. การไฟฟ้านครหลวงจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom22. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom23. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom24. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom25. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

red bottom26. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom27. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ

Green bottom28. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Green bottom29. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom30. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

Green bottom31. แขวงการทางสมุทรปราการ

Green bottom32. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Green bottom33. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom34. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Green bottom35. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom36. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Green bottom37. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom3. การประปานครหลวงสาขาสมุทรปราการ

ชุดข้อมูลกลาง

 

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560

    

01-01-01 02-01-01 200010

03-01-01

04-01-01
01-01-01 02-01-01 400000 03-01-01 04-01-01
01-01-01 02-01-01 30000 03-01-01 04-01-01
01-01-01 02-01-01 102222 03-01-01 04-01-01

 

หมวดหมู่รอง

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.