ศูนย์ข้อมูลจังหวัด

Green bottom1. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ                                     หมายเหตุ :  Green bottom ส่งข้อมูลแล้ว

red bottom2. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ                                                                  red bottom ยังไม่ได้ส่งข้อมูล

Green bottom3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

red bottom4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

red bottom5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom6. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom7. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom9. โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom10. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom11. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

red bottom12. สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom13. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom14. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom15. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom16. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom17. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom18. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom19. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom20. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom21. การไฟฟ้านครหลวงจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom22. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom23. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom24. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom25. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

red bottom26. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom27. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ

Green bottom28. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Green bottom29. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom30. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

Green bottom31. แขวงการทางสมุทรปราการ

Green bottom32. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Green bottom33. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom34. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Green bottom35. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom36. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Green bottom37. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

Green bottom3. การประปานครหลวงสาขาสมุทรปราการ

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 โครงสร้างอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

H1

นางอรอนงค์  พัฒนสุชัย

สถิติจังหวัดสมุทรปราการ

                                                           sungchai

            นางวัชรา   งามดี                                                                  นายสิงค์ชัย  ปฐมวานิช              

   ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน                                                ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

           tree                                                                  

     นางสาวพลอยปภัส  ไชยยานนท์                                                        นางสาวสุพิน  ผาทอง 

        นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ                                                           เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน  

 

                                                                                                 

                                                                                                     นางสาวสุปราณี  บาลโคตรคุณ 

                                                                                                     เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมวดหมู่รอง

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

NSO Webmail              ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                เว็บอินทราเน็ต                ระบบหนังสือเวียน                 Web Admin 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2323-2110  โทรสาร : 0-2323-2111 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.